1. De levering van producten geschiedt af opslag en voor rekening en risico van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Bij levering bepaalt Xaro de keuze van het transportmiddel, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Aflevering geschiedt alleen daar waar transportmiddelen redelijkerwijze kunnen komen. De afnemer is verplicht de producten aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de afnemer hiermee in gebreke, dan komen de eventueel ontstane kosten voor zijn rekening.

4. Indien de levering geschiedt in meerdere delen, wordt iedere op zichzelf staande levering als een aparte transactie beschouwd. Dit met alle juridische gevolgen vandien.

5. Indien leveringen niet, niet tijdig of niet goed kunnen plaatsvinden door oorzaken die liggen buiten de schuld van Xaro dan behoudt Xaro zich het recht voor de overeenkomst met de afnemer te ontbinden, zonder dat dit kan leiden tot enige schadeplichtigheid zijdens Xaro.

6. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Xaro worden retourzendingen niet geaccepteerd.